Loading...
Døgnophold2021-05-04T08:09:08+00:00

Døgnophold/botilbud

Lykkegards døgnophold er et botilbud til børn, unge og voksne i alderen 6 til 28 år med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelser.

Lykkegards døgnophold/botilbud er fordelt på 8 afdelinger.

Hvilken afdeling matcher behovet

Et sammenfald i diagnoser medfører ikke nødvendigvis homogenitet i en gruppe. Som mennesker er vi alle forskellige.

I visitationen bliver individuelle behov tilgodeset, så de kan rummes i hverdagens samvær. Ud fra dette visiteres barnet/den unge/voksne til den afdeling som matcher de kompetencer og potentialer som den enkelte kommer med.

Tilpasset indsats i vores døgnophold

Vi tilpasser indsats og tiltag efter den enkeltes aktuelle behov og forudsætninger. Vi sætter fokus på ressourcer og ikke begrænsninger. Alle har noget at bidrage med til fællesskabet.

Det overordnede mål er at sigte mod den enkeltes livskvalitet og udviklingsmuligheder. Vi har fokus på udvikling af sociale kompetencer, deltagelse i fællesskab og livsmestring. Vi skaber et miljø med fokus på tryghed og struktur, som støtter den enkeltes behov, færdigheder og muligheder for udvikling, så den enkelte får så selvstændig og tryg en tilværelse som muligt ud fra individuelle forudsætninger.

Social færdighedstræning (pdf)
Low Arousal (pdf)

Samarbejde med forældre og pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejde med forældre, pårørende og andre samarbejdspartnere fx skole, plejefamilie, anbringende kommune m.v. Vi samarbejder i størst muligt omfang med forældre og pårørende om de fælles mål for opholdet. Målene er beskrevet i den pædagogiske handleplan, som den enkelte er bekendt med. Forældre inddrages via forældremøder, individuelle møder og fælles arrangementer.

På Lykkegard har vi samværslokaler som rummer stue, tekøkken, toilet og bad. Lokalerne, der er placeret i hovedhuset, er til rådighed for forældre, der kommer på besøg. Der er også mulighed for overnatning.

Samvær i den enkelte afdeling tilrettelægges under hensyn til de øvrige beboere.

Kontaktperson

Alle børn og unge i vores døgnophold har en primær og sekundær kontaktperson, som har det overordnede overblik over aftaler, strukturer m.v. Kontaktpersonen har også ansvaret for kontakten til forældre, skole, kommune og andre samarbejdspartnere.