Loading...
Døgnophold2019-11-15T11:06:55+00:00

Døgnophold/botilbud

Lykkegards døgnophold er et botilbud til børn og unge i alderen 6 til 25 år med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelser.

Lykkegards døgnophold/botilbud er fordelt på 7 afdelinger.

Hvilken afdeling matcher behovet

Et sammenfald i diagnoser medfører ikke nødvendigvis homogenitet i en gruppe. Som mennesker er vi alle forskellige.

I visitationen bliver individuelle behov tilgodeset, så de kan rummes i hverdagens samvær. Ud fra dette visiteres barnet/den unge/voksne til den afdeling som matcher de kompetencer og potentialer som den enkelte kommer med.

Tilpasset indsats i vores døgnophold

Vi tilpasser indsats og tiltag efter den enkeltes aktuelle behov og forudsætninger. Vi sætter fokus på ressourcer og ikke begrænsninger. Alle har noget at bidrage med til fællesskabet.

Det overordnede mål er at sigte mod den enkeltes livskvalitet og udviklingsmuligheder. Vi har fokus på udvikling af sociale kompetencer, deltagelse i fællesskab og livsmestring. Vi skaber et miljø med fokus på tryghed og struktur, som støtter den enkeltes behov, færdigheder og muligheder for udvikling, så den enkelte får så selvstændig og tryg en tilværelse som muligt ud fra individuelle forudsætninger.

Social færdighedstræning (pdf)
Low Arousal (pdf)

Samarbejde med forældre og pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejde med forældre, pårørende og andre samarbejdspartnere fx skole, plejefamilie, anbringende kommune m.v.

Vi samarbejder i størst muligt omfang med forældre og pårørende omkring det fælles mål for opholdet. Målene er beskrevet i den pædagogiske handleplan, som den enkelte er bekendt med.

Kontaktperson

Alle børn og unge i vores døgnophold har tilknyttet en fast kontaktperson. Kontaktpersonen har det overordnede overblik og ansvar for indsatsen.