Loading...
Bakkebo2020-11-24T14:23:34+00:00

Bakkebo
Sasserupvej 23
4300 Holbæk

Afdelingsleder
Anne Grethe Nielsen
agn@lykkegard.dk
tlf: 54 58 58 49

Direkte telefon til Bakkebo: 54 58 58 15

Bakkebo

Bakkebo har plads til 3 unge/voksne i alderen 16 – 26 år. Beboerne i Bakkebo har behov for omfattende pleje og massiv støtte.

Bakkebo er et lille, trygt miljø, hvor vi arbejder målrettet på, at møde og støtter den enkelte, der hvor han eller hun er i forhold til behov og ønsker.

Fælles for beboerne i Bakkebo er, at de har kommunikative og adfærdsmæssige udfordringer. De pædagogiske tilgange er i udgangspunktet de samme for alle i Bakkebo, men de vil altid være individuelt vurderet og målrettet den enkeltes behov og ressourcer.

Beboerne kan have flere forskellige diagnoser fx ADHD, autisme, Downs syndrom, retarderet psykomotorisk udvikling, Der vil ofte være komorbiditet i målgruppen.

I Bakkebo arbejder vi med struktureret pædagogik. Vi har fokus på fysisk organisering og tilpasning af omgivelserne fx ved hjælp af visualisering og aktivitetsskemaer. Vi arbejder målrettet med at organisere og opdele tid, rum og arbejdsopgaver.

Beboerne inddrages og støttes i at udføre almindelige daglige gøremål, herunder tøjvask, tilberedning af måltider, rengøring på egne værelser og personlig hygiejne. Ved kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik arbejder beboerne med mål og delmål, som bidrager til, at hver enkelt bliver i stand til at handle så selvstændigt som muligt, ud fra deres individuelle kognitive udfordringer.

I weekenderne tager vi på ture ud af huset, sammen eller enkeltvis. Beboerne støttes ligeledes til samvær med deres personlige netværk.

Bakkebo

Bakkebo er en ældre muremestervilla som er istandsat til 3 beboere. Hver beboer har 2 store værelser. Beboerne deles om 2 toiletter/badeværelser, samt bryggers med vaskemaskine og tørretumbler.

Der er desuden et stort køkkenalrum med plads til fællesspisning og andre fællesaktiviteter. Huset har en naturlig charme med store lyse rum og en hyggelig og hjemlig atmosfære.

Selvstændighed og relationer

Vi støtter den enkelte i at udvikle sig, danne relationer og indgå i meningsgivende fællesskaber både internt på Lykkegard og eksternt.

Sundhed og trivsel

Gennem relationer og anerkendelse lærer vi de unge og deres adfærdsmønstre at kende. Det betyder, at vi kan målrette og tilpasse indsatsen efter den enkeltes ressourcer og behov.

Pædagogiske tilgange i Bakkebo

Low Arousal
Med afsæt i Low Arousal og Ikke konfronterende pædagogik møder vi de unge/voksne på en måde, hvor vi undgår store konflikter og konfrontationer med for eksempel problemskabende, udadrettet eller selvskadende adfærd.

Vi forstår konfliktrummet som et kommunikationsrum, hvor problemskabende adfærd ofte ses som en reaktion på de krav, der bliver stillet. Krav som den unge/voksne i perioder kan have svært ved at indfri. Det kan fx være krav om udholdenhed, fleksibilitet, omstillingsparathed og kommunikation.

Med Low Arousal og Ikke konfronterende pædagogik undersøger vi, hvilke krav der med fordel kan ændres i en periode, så konflikterne bliver færre og mindre, og den unge/voksne igen oplever mest mulig balance.

Mentalisering
Evnen til at mentalisere er nødvendig for at kunne tage bestik af andre, aflæse deres motiver og danne sig forestillinger om forholdet mellem mennesker, og om sig selv i forhold til andre. Derfor er mentalisering et vigtigt redskab i vores pædagogiske arbejde med det enkelte barn/den unge.

Ralationær og anerkendende pædagogik
Relationer er vigtige; de er ikke målet. Vi opfatter relationen til det enkelte barn som redskabet, der gør påvirkning af barnets holdninger og værdier mulig. Det er i samspillet med andre, at personlighedsudvikling finder sted. Den gode relation og kontakt mellem barnet og pædagogen giver pædagogen mulighed for at møde barnet, der hvor det er. Den gode relation, tillid og tryghed skaber den indsigt, der er omdrejningspunktet i arbejdet med at kunne påvirke barnet.

Kommunikative støttesystemer
Børn og unge med ADHD og/eller autisme er ofte visuelt orienterede. Derfor bruger vi blandt andet ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation) til målgruppen. ASK-systemet hjælper den enkelte med at finde den bedste måde at kommunikere med omverdenen på. En god kommunikation er nøglen til at opnå en så høj grad af selvstændighed som muligt. Alt efter behov og kompetencer anvender vi også TEACCH, PECS eller andre støttesystemer.

Læs mere om vores metoder og tilgange

Skole og uddannelse

Alle unge/voksne i Bakkebo er tilknyttet STU eller beskyttet beskæftigelse. Vi deltager i netværksmøder og indkalder til samarbejdsmøder om tiltag og udviklingsmuligheder for den enkelte.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældre er vigtigt, og forældre inddrages via forældremøder, individuelle møder og fælles arrangementer.

På Lykkegard (Nørupvej 58) har vi samværslokaler som rummer stue, tekøkken, toilet og bad. Lokalerne er til rådighed for forældre, der kommer på besøg. Der er også mulighed for overnatning.

Samvær i Bakkebo tilrettelægges under hensyn til de øvrige beboere og deres påvirkning.