Loading...
Værdier2020-05-05T13:29:35+00:00

Værdier

Gennem troværdighed og forudsigelighed skaber vi tryghed.

Vi har fokus på at den enkelte føler noget, tænker noget, kan noget og ved noget, der er betydningsfuldt for den enkelte selv og for fællesskabet.

Lykkegard skaber trygge og genkendelige rammer om den enkeltes udvikling. De møder personale, der ser dem, det, de kommer med, og ser deres potentialer. Fokus er på, at den enkelte er deltager i eget liv og på derigennem at udvikle egen identitet, sociale- og handlekompetencer.

Tryghed, troværdighed og forudsigelighed

Tryghed er en forudsætning for udvikling. Tryghed er et grundlæggende behov hos mennesker. For at et barn/en ung skal kunne føle sig trygt skal personalet skabe tryghed for barnet. Tryghed for barnet fremkommer, når personalet og omgivelserne er troværdige og forudsigelige.

Troværdighed handler om mere end at overholde aftaler; det handler også om at vi justerer os i forhold til barnet, således at målet stadig nås og at barnet fortsat imødekommes på sit behov.

Forudsigelighed handler om at vi som personale skal være tydelige og genkendelige i fremtræden og adfærd, og handler samtidig om genkendelighed i hverdagens rutiner og rammer.

Identitetskabelse

Barnet har brug for at blive opfattet som unikt og samtidig blive opfattet som en betydningsfuld del af fællesskabet. I dette spændingsfelt udvikles identiteten. Barnets robusthed er afhængigt af den balance, der er mellem at få opfyldt egne behov og behovet for at kunne bidrage til fællesskabet.

Identitetsskabelsen sker i en løbende proces, hvor pædagogens tilrettelæggelse af aktiviteter, samtaler og refleksioner samt social træning bidrager til barnets selvopfattelse.

Relationer

Relation handler om at skabe felter af fælles opmærksomhed.

For at danne relation skal vi som personale være relationskompetente. Relationskompetence handler om at have evnen til at møde barnet, der hvor barnet er i forhold til personlige-, sociale- og handlekompetencer. Som relationskompetent tager vi ansvaret for etablering af mødet, og vi justerer vores opmærksomhed i forhold til barnets niveau og kompetencer.

Relation er et redskab til det pædagogiske arbejde.

Relation og anerkendende metode (pdf)

Anerkendelse

Kvaliteten af samspillet i det pædagogiske rum, herunder samspillet mellem barn og voksen, er altafgørende for barnets udvikling. Vi er som pædagoger i barnets liv er en vigtig faktor i barnets læring.
Det pædagogiske møde skal bygge på positivitet og anerkendelse. Glæden åbner op og stimulerer de positive oplevelser og støtter derfor udviklingen.

At udfolde barnets historie

At udfolde barnets historie handler om narrativer. Et narrativ er en fortælling. Den narrative tilgang handler om andet end at fortælle den gode historie. Det handler også om at være nysgerrig og gå på opdagelse i barnets historie. Barnet har dominerende fortællinger om sig selv – hvad enten det er fortællinger, der fremhæver ressourcer og succes eller fiaskoer. Det vil være ud fra disse fortællinger barnet opfatter sit selv. Jo flere historier, barnet samler, der kan passe ind i denne opfattelse, jo mere bekræftes barnet i, at det er sådan, det er.

Hvad betyder narrativ? (pdf)

Responsen fra omverdenen har også betydning for opfattelsen af barnets fortællinger; bliver fortællingerne be- eller afkræftet i vores daglige sprog og kropssprog? eller mangler de respons og mister værdi?

Har barnet udprægede negative fortællinger om sig selv, kan det være svært at opdage det positive. Her har barnet brug for hjælp fra personale, der kan få talt intentioner, ressourcer, potentialer og værdier frem i fortællingen. Disse vil over tid, med hjælp fra omverdenens bevidning/respons, kunne blive en del af fortællingen om barnets selv.

Barnets alder og kognitive forståelse betyder, at vi skal arbejde ud fra forskellige niveauer; Nogle gange kan vi tale ind i det med refleksion som udgangspunkt, andre gange vil det være nødvendigt med handling – at vi gør en anden historie.

At graduere støtten til barnet

For at en positiv udvikling sker optimalt, skal fokus holdes på barnets potentialer og styrker. Vi skal som professionelle voksne i børnenes liv beherske klog graduering af støtten/hensigtsmæssig varieret støtte til barnet, således børnene hverken oplever ”angst” eller ”kedsomhed” men derimod er i flow.

Aktiv deltager i eget liv

Vi arbejder målrettet på, at den enkelte er deltager – fremfor tilskuer – i sit eget liv og i hverdagen. Vi tilstræber at møde og støtte den enkelte, der hvor han eller hun er med sine behov, ønsker og drømme. Vores målsætning er det gode liv for den enkelte.